Perfekt niemiecki czas przeszły dokonany Tworzenie czasu przeszłego

Perfekt niemiecki czas przeszły dokonany Tworzenie czasu przeszłego

Do najczęściej używanej formy czasu przeszłego w języku niemieckim należy Perfekt. Tworzenie czasu przeszłego będzie odbywać się przy pomocy czasownika posiłkowego. Do głównego zadania uczących się poprawne tworzenie czasu, będzie należeć nauczenie się odmiany czasowników nieregularnych na pamięć.

Lista czasowników nieregularnych udostępniona w pliku PDF do pobrania lista-czasowników-mocnych.

Najprostszy wzór na tworzenie czasu Perfekt przedstawia się w ten sposób:

czasownik posiłkowy haben lub sein + imiesłów czasu przeszłego* Partizip II gemacht, gelesen

Ich habe endlich das Perfekt perfekt gebildet.

(Perfekcyjnie stworzyłem czas perfekt)

Czasowniki posiłkowe tworzą orzeczenie w zdaniu dlatego odmieniamy je przez osoby, oraz stawiamy w zdaniu orzekającym na drugim miejscu – Składnia. Imiesłów Partizip II będzie zamykał zdanie w swojej niezmienionej formie.

Ich habe das Frühstück alleine gegessen. – Śniadanie zjadłem sam.

Du hast das Buch schon gelesen. – Już przeczytałeś tę książkę.

Er/sie/es hat den Film im Kino gesehen. – On/ona/ono widzieli ten film w kinie.

Wir haben euch Schokolade gekauft. – Kupiliśmy wam czekoladę.

Ihr habt mich nicht informiert. – Nie poinformowaliście mnie.

Sie haben gestern lange geschlafen. – Oni długo wczoraj spali.

UWAGA: większość czasowników w czasie Perfekt łączy się z czasownikiem posiłkowym haben.

Kiedy używamy czasownika posiłkowego sein?

Czasownik posiłkowy sein tworzy Perfekt z czasownikami wyrażającymi ruch (fahren, gehen), zmianę stanu (quellen, sterben, gebären) oraz z czasownikami: sein, werden, bleiben.

Odmiana czasownika haben. Odmiana czasownika sein.

Partizip Perfekt imiesłów czasu przeszłego. Tworzenie czasu przeszłego. Czasowniki regularne.

* Listę czasowników mocnych i nieregularnych umieliśmy w tabelce.

Partizip Perfekt – trzecia forma czasownika ma zawsze formę stałą, nie odmienia się, zamyka zdania oznajmujące i pytające.

Tworzenie imiesłowu czasowników regularnych: do tematu czasownika dodajemy przedrostek „ge-” i przyrostek ’-t”

spielen – bawić się ge + spiel +t

Er hat die ganze Nacht Computer gespielt. On grał całą noc na komputerze.

Jeżeli temat czasownika kończy się na -d , -t, -m, -n, -ffn, -chn, -tm dodajemy do niego samogłoskę „e” oraz przyrostek -”t”, co ułatwia wymowę wyrazu:

arbeiten – pracować ge + arbeit + (e)+ t gearbeitet

atmen – oddychać ge + atm +(e)+ t geatmet

öffnen – otwierać ge + öffn + (e)+ t geöffnet

Przedrostka „ge-” nie dodajemy:

– w przypadku czasowników nierozdzielnie złożonych zaczynających się na (be-, emp-, ent-, er-, ge-, miss-, ver-, zer-)

besuchen- odwiedzać besuch + t besucht

erzählen – opowiadać erzähl + t erzählt

– w przypadku czasowników kończących się na -ieren

reparieren – naprawiać reparier + t repariert

produzieren – produkować produzier + t produziert

Tworzenie imiesłowu czasowników rozdzielnie złożonych. Przedrostek „ge-” znajduje się między przedrostkiem a tematem czasownika.

aufmachen- otwierać auf + ge + mach + t    aufgemacht

aufräumen- sprzątać auf + ge + räum + t    aufgeräumt

zusagen- potwierdzać zu + ge + sag+ t         zugesagt

Partizip Perfekt imiesłów czasu przeszłego. Tworzenie czasu przeszłego. Czasowniki mocne i nieregularne.